Kodex

1. Fair-play

Člen klubu FOREST hraje vždy podle pravidel military paintbalu. Zná a dodržuje pravidla her, kterých se účastní. Obcházení nebo jakékoliv překrucování scénaře či pravidel hry se mu protiví.

Hraje vždy pouze na zásah, nikoliv barvu, dle rozsahu pravidel dané hry. Vždy přiznává zásah, a to i v případě, že si není jistý, zda to zásah byl. Pokud uvidí u spoluhráče zásah, kterého si kamarád nevšiml, upozorní ho na to. Zásah je platný i od spoluhráče.

 

2. Týmový duch

Člen klubu FOREST hraje výhradně týmově. Nevrhá se do samostaných akcí bez souhlasu nadřízeného. Pokud má konstuktivní nápad, připomínku, přednese ji nadřízenému. V týmu si s ostatními navzájem pomáhá a je připraven obětovat se pro druhé.

 

3. Disciplína

Člen klubu FOREST bez výhrad plní rozkazy svého nadřízeného. Nereptá, rozkazy plní ihned, s maximálním nasazením. Pokud ztratí spojení s nadřízeným, přechází pod nejbližšího nadřízeného a řídí se jeho rozkazy . Proiritou však zůstává návrat ke svému týmu pod vlastní velení, vždy však se souhlasem nařízeného, pod kterého v daný okamžik spadá..

 

4. Bezpečnost

Člen klubu FOREST dbá na bezpečnost svou i spoluhráčů. Používá dostatečně účinné povinné ochranné bezpečnostní vybavení, kterými jsou paintballová maska nebo brýle. V boji je nikdy nesundává . Pokud vidí, že tak činí ostatní, upozorní je na hrozící nebezpečí. Další možné ochranné vybavení je na úsudku jedince. Typ povinného ochranného vybavení je pouze na úsudku hráče samotného, stejně jako jeho zodpovědnost v případě zranění.

Po vyřazení ze hry a všude mimo herní oblast, má zbraň vždy zajištenou minimálně pojistkou spouště. Ani takto zajištěnou zbraní nikdy nemíři na osoby bez ochranné masky či brýlí.

Nepoužívá pyrotechniku nad rámec jeho oprávnění a pokynů pořadatele dané hry.

 

5. Munice

Člen klubu FOREST je vždy zodpovědný za munici / kuličky z jeho zbraně vystřelené.

Používá pouze střelivo vyrobené a schválené pro paintballové zbraně. V rámci týmového sdílení munice se v nouzi ochotně o střelivo podělí a to samé očekává od ostatních. Po vyřazení hráče a jeho odchodu z bojiště, pokud je za dané situace potřeba, ponechává zbylou munici na místě vyřazení.

 

6. Zbraň

Člen klubu FOREST je zodpovědný za svou zbraň, její úpravy, úsťovou rychlost i pohonné medium. O zbraň se pečlivě stará, aby byla vždy na každou akci připravena ihned k použití.Je jeho povinností svou zbraň dokonale znát, ovládat rozborku, sborku a zcela chápat funkci jednotlivých částí, aby se o ni mohl starat co nejlépe.

 

 

7. Samostanost

Člen klubu FOREST je vždy na každou akci náležitě připraven. Vždy má příslušnou výstroj a vybavení, vhodné a úměrné k dané akci, které se účastní. V tomto směru vždy spoléhá na sebe a musí počítat se vším. Ostatní v týmu žádá o pomoc až v krajním případě. Z nastalé situace si bere ponaučení, aby se příště neopakovala.

 

 

8. Alkohol

Člen klubu FOREST při hře ani před jejím začátkem nepožívá alkohol. Ví dobře, že tak určitě činí protivník a toho s čistou hlavou zdolá nelépe. Porušení tohoto pravidla je možné anulovat kaucí 1000,- do pokladny klubu. Hranici vlivu alkoholu a možné kauce před počátkem hry určuje velící sekce. Pouze ta a jednohlasně může také udělit vyjímku.

 

 

 

 

 

Komentáře jsou zakázány.